โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ นำร่องใช้ระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบทางไกล Diamate โดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ร่วมกับทีมนักโภชนาการ พยาบาลคลินิกเบาหวาน และ นักกายภาพบำบัด ได้จัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่นไดอะเมท ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล ร่วมกับการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลตัวเอง และการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเริ่มนำร่องใช้งานในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความพร้อมในการใช้งานแอปพลิเคชั่นจำนวน 50 ราย

การดำเนินการฝึกอบรมประกอบด้วย
1.ประชุมทีมรพ.เตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการ
2.เลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ใช้งานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี และมีความพร้อมที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชั่น และลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ
3.การอบรมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายโครงการ จำนวน 50 ราย
4.ลงทะเบียน ทำการตรวจหาค่าปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด (DTX) ก่อนอาหารเช้า
5. รับประทานอาหารเช้า
6. การบรรยาย โปรแกรม Diamate Care คืออะไร ?
7. การบรรยายเรื่องออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
8. เจาะ DTX หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง และแจ้งผลให้ทราบเป็นรายบุคคล
9.ฟังบรรยาย โรคเบาหวานและระดับน้ำตาลที่เหมาะสม ก่อน-หลังรับประทานอาหาร
10. พักรับประทานอาหารเที่ยง
11. ฟังบรรยายอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
12. เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายซักถามข้อสงสัยต่างๆ
13. ทีมรพ.สรุปผลหลังการอบรมเสร็จสิ้น
14. นัดประชุมทีมเพื่อติดตามผลโครงการ Diamate ครั้งต่อไป

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ที่อำเภอ นาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู จากข้อมูลของ HDC Datacenter ปี 2560 พบว่า โรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้น 1,801 คน

หมายเหตุ: ได้ขออนุญาตเผยแพร่ภาพผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการยินดีให้เผยแพร่ภาพแล้ว